Publications

MGA GABAY TUNGO SA MAUNLAD NA PAGTATANIM NG BULAK

Ang babasahing ito ay mahalagang reperensiya ukol sa mga makabagong pamamaraan, panibagong pangangasiwa, at mga gabay sa pagpuksa ng mga peste ng bulak Pinakamainam na gamitin ito kasabay ng ibang impormasyong teknikal tungkol sa pagtatanim ng bulak.
Ang pagsunod sa mga rekomendasyon ng babasahing ito ay makatutulong sa pagtamo ng mas malaking ani at kita mula sa bulak.

PANAHON NG PAGTATANIM

May takdang panahon ng pagtatanim o planting period para sa bawat lugar, batay sa klimang angkop sa bulak.
Kailangang ang magkakaratig na production cluster ay matamnan sa loob ng close-season na di hihigit sa 30 araw.

PAGHAHANDA NG BUKID AT BINHI

PAGGAMOT NG BINHI

Ang paggamot ng binhi ay ini-rerekomenda upang maiwasan ang pagkakaroon ng sakit ng mga halaman.
Ibabad ang binhi sa rekomendadong fungicides sa loob ng 6-10 oras bago magtanim.

Mga Rekomendadong Binhi


Magtanim lamang ng rekomendadong variety sa bawat lugal.
Ang mga nangungunang commercial varieties na itinatanim sa bansa ay UPL-C2, CRDI-1, CRDI-2.
Gumamit ng certified seeds ng mga rekomendadong binhi.

PAGTATANIM

PAGBABAWAS/PAGHUHULIP

PAG-AABONO

PAGPAPATUBIG

PAGSUGPO NG DAMO

PAGPUKSA NG INSEKTONG PESTE

PAG-AANI, PAGBIBILIAD AT PAGLILINIS NG BUKID